یکشنبه 28 مرداد ماه 1397
10:21 AM
 
ارتباط با دانشگاه

آدرس:

کامیاران، بلوار کردستان -روبروی کلانتری 11- دانشگاه پیام نورواحدکامیاران

شماره تماس:

08723529688

فکس:

08723529688

کدپستی:

6631817763

پست الکترونیک:

نام مسئول:

خانم احمدی

نام واحد:

روابط عمومی

مختصات جغرافیایی:

دیدگاه ها