پنجشنبه 26 مهر ماه 1397
8:09 AM
 
پژوهش

سمت                                                           نام و نام خانوادگی                                  مدرک تحصیلی                                سابقه خدمت                          

مدیر پژوهش                                                  حسین محمدزاده                                        دکتری

کارآفرینی و ارتباط با صنعت                             شهلا تاتایی                                            کارشناسی