یکشنبه 28 مرداد ماه 1397
10:21 AM
 
دانشجویی

سمت                                                                                       نام و نام خانوادگی                                     مدرک تحصیلی

مدیر امور فرهنگی و دانشجویی                                                     مرتضی خسرو پناه                                     کارشناسی ارشد

کارشناس امور فرهنگی و دانشجویی                                              عدنان ناصری                                           کارشناسی ارشد

کارشناس تربیت بدنی                                                                   سامان احمدی                                           کارشناسی