پنجشنبه 26 مهر ماه 1397
7:31 AM
 
فناوری اطلاعات

سمت                                            نام و نام خانوادگی                      مدرک تحصیلی

مدیر فناوری اطلاعات                            خالد ادیبی                              کارشناسی

کارشناس انفورماتیک                            سارا سجادی                           کارشناسی