پنجشنبه 26 مهر ماه 1397
8:16 AM
 
پیام ریاست دانشگاه

دانشگاه پیام نور فرصتی برای تحصیل و پژوهش ، گسترش مرزهای دانش بشری، رفع نیازهای جامعه به کمک تربیت نیروهای متخصص و مرتفع نمودن مشکلات به کمک پژوهش و ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه است.