پنجشنبه 26 مهر ماه 1397
7:24 AM
 

کارگاه خود مراقبتی در راستای افزایش آگاهی و اطلاع رسانی به دانشجویان، با همکاری مرکز بهداشت شهرستان در دانشگاه پیام نور کامیاران برگزار شد. در این کارگاه کارشناسان بهداشت کتابچه هایی را در این خصوص در میان دانشجویان توزیع کرده و به تشریح مباحث خود مراقبتی در مقابل بیماریهای واگیردار و ... پرداختند. همچنین در پایان کارگاه به بحث و گفتگو و پاسخگویی به سوالات دانشجویان در این حوزه پرداختند.

1396/08/16 09:31